Blog v prostoru


Namenska raba prostora iz občinskih prostorskih aktov

14.06.2018

Generalizirana podrobna namenska raba prostora in podatki iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnjo, so eni od prvih rezultatov zbirke podatkov novega Prostorskega informacijskega sistema Ministrstva za okolje in prostor. Sedaj so dostopni tudi v King.Prostor.

Nadaljujte z branjem

Vodni kataster - nova uradna evidenca

15.05.2018

Vodni kataster je nova uradna evidenca s področja upravljanja voda. Direkcija Republike Slovenije za vode je vzpostavila vodni kataster in le tega javno objavila v začetku letošnjega leta. Vodni kataster na enem mestu združuje vse ključne zbirke podatkov s področja voda.

Nadaljujte z branjem

Letališče Jožeta Pučnika, Pristanišče Piran in Železniška postaja Ljubljana so del GJI

09.04.2018

V zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture so na enem mestu zbrani vsi osnovni podatki o infrastrukturnih objektih. Poleg podzemne infrastrukture so del GJI tudi letališča, pristanišča, ceste, železnice in žičnice.

Nadaljujte z branjem

Stopnja zaupanja v podatke o legi in obliki parcele

25.03.2018

V King.Prostor so dostopni podatki Zemljiškega katastra. Zemljiški kataster ima več grafičnih prikazov parcel: zemljiško katastrski prikaz (ZKP), zemljiško katastrski načrt (ZKN), zemljišče pod stavbo (ZPS) in urejene meje. Ti grafični prikazi med sabo niso nujno usklajeni.

Nadaljujte z branjem

Kako do poročila o parcelah za območje posega?

09.03.2018

V King.Prostor z ukazom ZKP dobimo urejen seznam parcel, preko katerih poteka izbrana polilinija. Seznam parcel, poleg katastrske občine in številke parcele, vsebuje tudi skupno površino parcele, dolžino, površino in obseg posega, dejansko in namensko rabo ter podatke o lastništvu.

Nadaljujte z branjem

Kataster stavb, Zemljiški kataster in Register nepremičnin

08.03.2018

Podatki iz katastra stavb, zemljiškega katastra in registra nepremičnin, ki jih vodi Geodetska uprava RS, so sedaj dostopni v King.Prostor. V .dwg se izrišejo parcele s podatki o dejanski in namenski rabi, lastnikih in deležem lastništva, stavbe s podatki o rabi...

Nadaljujte z branjem