Blog v prostoru


Vodna knjiga

20.08.2020

V Vodni knjigi se evidentirajo podeljene vodne pravice, ki vključujejo tudi evidentirane posebne rabe voda in izdana vodna soglasja. S King.Prostor lahko dobimo podatke iz Vodne knjige. Podatki se nahajajo v zavihku eVode in so razdeljeni v tri sloje. To so Koncesije za vse vrste rabe vode, Vodna dovoljenja za vse vrste rabe vode in Vodna soglasja. Vodno knjigo vodi Direkcija RS za vode.

Nadaljujte z branjem

Pregledne karte različnih zbirk podatkov na primeru Velenjskega in Šoštanjskega jezera

30.06.2020

Mestna občina Velenje je 4. februarja 2020 sprejela OPN - občinski prostorski načrt. OPN Mestne občine Velenje je tako stopil v veljavo 13. februarja 2020. S King.Prostor dobite podatke iz občinskega prostorskega načrta kot tudi ostale prostorske podatke. V nadaljevanju je prikazan Ortofoto, Zemljiški kataster, eVode in tudi ARSO teren na primeru Velenjskega in Šoštanjskega jezera.

Nadaljujte z branjem

Prostorski akti, eVode, Gozdovi Slovenije, ARSO v D96 koordinatnem sistemu

08.06.2020

Podatki v King.Prostor so dostopni bodisi v D96 bodisi v D48 koordinatnem sistemu. Nekateri upravljavci javnih zbirk prostorskih podatkov omogočajo dostop do podatkov v obeh koordinatnih sistemih, nekateri pa le v enem. Tiste podatke, ki jih upravljavci ponujajo le v D48 ali le v D96, transformiramo s trikotniško transformacijo in tako omogočimo dostop do podatkov v King.Prostor D96 in D48 mapah.

Nadaljujte z branjem

Nov sloj skupne dejanske rabe zemljišč

24.04.2020

GURS je v sklopu evidenc Zemljiškega katastra objavil nov sloj podatkov, in sicer Skupni sloj dejanske rabe zemljišč. Podatki o kmetijskih in gozdnih zemljiščih, vodnih zemljiščih, zemljiščih javne cestne in javne železniške infrastrukture, poseljenih zemljiščih, tlorisih stavb in neplodnih zemljiščih druge rabe so zbrani v enem sloj. Skupni sloj dejanske rabe zemljišč je dostopen tudi v King.Prostor.

Nadaljujte z branjem

Lokacijska natančnost parcelnih mej

20.03.2020

V King.Prostor smo nadgradili prikaz zemljiško katastrskega načrta, in sicer prikaz parcelnih mej - daljic, tako da se glede na lokacijsko natančnost prikažejo v različnih barvah in debelinah.

Nadaljujte z branjem

Register prostorskih enot

21.02.2020

Geodetska uprava je 31.1.2020 objavila uskladitev mej občin z mejami parcel. Spremenile so se meje 212 občin, 3.143 naselij in 5.030 prostorskih okolišev. Posledično so se spremenile tudi druge prostorske enote, ki so vezane na katero od spremenjenih enot.

Nadaljujte z branjem

Aglomeracije 2019

05.02.2020

V veljavi so novi podatki o aglomeracijah oz. območjih poselitve, kjer se komunalna odpadna voda zbira in odvaja v kanalizacijske sisteme. Aglomeracije so se spremenile in preoblikovale, tako da so območja poselitve zdaj rezdeljena na 1.533 aglomeracij za razliko od prej, ko je bilo definiranih 2.232 aglomeracij.

Nadaljujte z branjem

Gozdovi Slovenije

12.12.2019

King.Prostor ima 36 novih slojev o gozdovih Slovenije. Podatke zbira in upravlja Zavod za gozdove Slovenije. Podatke o gozdovih lahko zdaj s King.Prostor na klik dobite v .dwg risbi.

Nadaljujte z branjem

Območja pomembnega vpliva poplav

20.11.2019

Vodni kataster ima posodobljene podatke o Območjih pomembnega vpliva poplav. Nova območja pomembnega vpliva poplav so na voljo tudi v King.Prostor.

Nadaljujte z branjem

Novi King.D96 2020 za transformacijo DWG risb

25.10.2019

Uporaba D96 koordinatnega sistema se je že tako razširila, da mu že težko rečemo novi. Kljub temu se bomo, zaradi dinamike izdelave različnih faz projektne dokumentacije in na sploh graditve objekta, še nekaj časa srečevali z obema koordinatnima sistemoma in z izzivom usklajevanja podatkov in dwg risb v D48 in D96 koordinatnih sistemih. Zato še naprej razvijamo King.D96.

Nadaljujte z branjem